محاسبه وزن لوله فولادی

براي محاسبه وزن لوله  بايد اندازه قطر ، طول و ضخامت آن را داشته باشيم ، برای محاسبه وزن لوله فولادی لوله 24

راحت ترین راه را برای شما انتخاب کرده است.

به عنوان مثال براي به دست آوردن وزن لوله 20 اينچ به طول 6 متر و ضخامت 5 ميل به اين صورت عمل ميكنيم :

ابتدا قطر لوله را به ميليمتر تبديل ميكنيم

((هر يك اينچ برابر 25/4 ميليمتر ميباشد))

20 × 25/4 = 508 ميليمتر (قطر لوله)

محيط دايره = قطر دايره × ۳/۱۴

 

508 × 3/14 = 1595 ميليمتر (محيط لوله) برابر 1/595 متر

اكنون با استفاده از اين فرمول وزن لوله را محاسبه ميكنيم

محيط لوله به متر × طول لوله به متر × ضخامت لوله به ميليمتر × ۷/۸۵

 

1/595 × ۶ × ۵ × ۷/۸۵ = 375/6 كيلوگرم

محاسبه وزن لوله فولادی