یکی دیگر از نام های جوش زیرپودری SAW میباشد.

که از فرایند های جوشکاری قوسی میباشد که در ان نوک الکترود داخل پودری از مواد معدنی ویژه قرار میگیرد و چند قوس در مسیر جوشکاری شکل میگیرد.

در بعضی از مواقع قوس الکتریکی شکل گرفته زیر پودر جوش مخفی میشود.در زمان هایی که قوس زیر پودر مخفی به این نوع جوشکاری جوشکاری قوس مخفی گفته میشود.

جوشکاری زیر پودری مستلزم تشکیل یک قوس بین قطعه کار و یک الکترود سیمی بدون پوشش که به صورت مداوم پایین می اید میباشد.

جوش های زیر پودری SAW از یک فلاکس برای تولید گازها و سرباره محافظ و همچنین اضافه کردن عناصر آلیاژِی به حوضچه ذوب استفاده میکند در این گاز محافظلازم نیست.

طرز جوشکاری جوش زیر پودری یا SAW 

مزایا و محدودیت ها

در روش های خودکار و نیمه خودکار جوش زیر پودری در مقایسه با دیگر روش های جوش پودری مزایا و معایب خاصی دارند.

پوشش برای حفاظت از اپراتور از قوس نیاز نیست.اگر چه حفاظت چشمان شخص بخاطر پرتاب جرقه جوش توصیه میشود.

فلاکس به عنوان اکسیدزدا و اخال زدا برای خارج کردن ترکیبات ناخاسته از حوضچه جوش عمل میکند تا جوش سالم و با خواص مکانیکی مناسب ایجاد کند.

سیم های الکترود ارزان برای جوش فوالاد های غیر آلیاژی و کم کربن استفاده میشود.

جوش های زیرپودری را میتوان با شیار کم عمق آماده نموده ک باعث مصرف کمتر فلز پر کننده میشود.

محدودیت های جوش saw در دیگر روش ها

پودر جوش ممکن است به الودگی هایی اغشته شود که باعث تخلخل جوش میشود

برای رسیدن به یک جوش زیرپودری خوب فلز پایه باید یکنواخت بدون پوسته اکسیدی و زنگ و غبار و روغن و سایر آلودگی ها باشد.

جوش زیر پودری

منابع تغذیه

موتور ژنراتور و ترانسفورماتور با خروجی جریان مستقیم (DC)

ترانسفور ماتور با خروجی جریان متناوب(AC)

سیسم های تغذیه سیم جوش

تغذیه سیم الکترود جوش زیر پودری از دو نوع سیستم کنترلی برای کنترل سرعت

تغذیه سیم استفاده میکنند سیستم های کنترلی حساس ولتاژ با منبع تغذیه های جریان ثابت و سیستم های کنترل سرعت ثابت با منبع تغذیه های ولتاژ ثابت استفاده می شوند.