قیمت لوله API سپاهان

1402/07/12

سایزقطر خضخامت ( میلی متر )قیمت (ریال)
1/221/302/83/400/000
3/426/702/9تماس بگیرید
133/403/2تماس بگیرید
1/4 142/203/79/300/000
1/2 148/303/810/700/000
260/303/9تماس بگیرید
1/2 2733/9تماس بگیرید
388/903/921/500/000
4114/303/927/800/000

قیمت لوله گازی سپاهان

1402/07/12

سایزقطر خضخامت ( میلی متر )قیمت (ریال)
1/221.302/32/850/000
1/221.302/53/000/000
3/426.702/33/600/000
3/426.702/5تماس بگیرید
133.403تماس بگیرید
1/4 142.202/8تماس بگیرید
1/4 142.2037/500/000
1/2 148.302/8تماس بگیرید
1/2 148.303تماس بگیرید
260.303/512/400/000
1/2 273.002/812/600/000
1/2 273.003تماس بگیرید
1/2 273.003/515/600/000
388.902/814/600/000
388.903تماس بگیرید
388.903/5تماس بگیرید
388.904تماس بگیرید
4114.302/819/100/000
4114.303تماس بگیرید
4114.30426/500/000
5-3تماس بگیرید
5-4تماس بگیرید
5-5تماس بگیرید
6-4تماس بگیرید
8-4/8تماس بگیرید