قیمت لوله داربستی

1401/09/12

ردیفعنوان سایز یا برندقیمت ( ریال )
1لوله داربستی 1/2 12 میل3/400/000
2لوله داربستی 1/2 12/5 میل 4/000/000
3لوله داربستی 1/2 13 میل4/800/000
4بست (H)ایران بست620/000
5بست گردونایران بست580/000
6بست داربستی سنگینایران بست500/000
7بست داربستی سبکایران بست400/000
8بست تک پیچ260/000
9رابط 20 سانتی250/000
10رابط 17 سانتی 250/000
11مغزی150/000