قیمت لوله داربستی

1400/03/09

ردیفعنوانسایز یا برندقیمت ( ریال )
1لوله داربستی 1/2 12 میل3/500/000
2لوله داربستی 1/2 12/5 میل4/200/000
3لوله داربستی 1/2 13 میل4/900/000
4بست (H)ایران بست550/000
5بست گردونایران بست500/000
6بست داربستی سنگینایران بست385/000
7بست داربستی سبکایران بست330/000
8بست تک پیچ230/000
9رابط 20 سانتی250/000
10رابط 17 سانتی230/000
11مغزی110/000