قیمت لوله داربستی

1401/09/12

ردیفعنوان سایز یا برندقیمت ( ریال )
1لوله داربستی 1/2 12 میلتماس بگیرید
2لوله داربستی 1/2 12/5 میل تماس بگیرید
3لوله داربستی 1/2 13 میلتماس بگیرید
4بست (H)ایران بستتماس بگیرید
5بست گردونایران بستتماس بگیرید
6بست داربستی سنگینایران بستتماس بگیرید
7بست داربستی سبکایران بستتماس بگیرید
8بست تک پیچتماس بگیرید
9رابط 20 سانتیتماس بگیرید
10رابط 17 سانتی تماس بگیرید
11مغزیتماس بگیرید